Од 2007 година досега Романија од ЕУ добила 56 милијарди евра

Нето износот што Романија го доби од Европската унија од моментот на нејзиното пристапување досега изнесува 56 милијарди евра, соопшти Министерството за инвестиции и европски проекти.

Од таа сума, Европските структурни и инвестициски фондови (ЕСИФ) и Фондот за европска помош за најсиромашните лица (ЕФДФ) обезбедиле 44,6 милијарди евра: 16,9 милијарди евра биле исплати за програмскиот период 2007-2013 година, 27 милијарди евра се исплати по програмите за периодот 2014-2021 година и 716 милиони евра предфинансирање за периодот 2021-2027 година.

Дополнително, преку Националниот план за обнова, Романија досега има добиено 6,35 милијарди евра од двете компоненти – исплатлива и грант помош. Романија е дел од ЕУ од 2007 година.

Leave A Comment