Главен и одговорен уредник:

Мартин Бошков

Редакција:

Роберт Петров

Контакт:

info@opserver.mk