Импресум

Редакција: Марија Кизова, Каролина Ѓурковска   Контакт: info@opserver.mk   Издавач: Трипле И Лаб Доо, Скопје   Напомена:
  • Ставовите изразени во рубриката Став се лични ставови на авторите истите се јавни и преземени од социјалните мрежи Фејбук/Твитер и тие воопшто не ја одразуваат уредувачката политика на Опсервер
  • Ставовите изразени во рубриките Колумни/Интервјуа се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика на Опсервер
  • Ставовите изразени во рубриките Власт/Опозиција/Политика се ставови на политичките субјекти во Република Македонија и тие не ја одразуваат уредувачката политика на Опсервер
  • Категоријата Промо ги содржи сите Комерцијални/ПР текстови