Во Стоби се работи на Римскиот театар и на Епископската базилика

Во археолошкиот локалитет Стоби активно се работи на два проекти – конзервација, реставрација и реконструкција и археолошки доистражувања на објект Римски театар. Со проектот раководи м-р Гоце Павловски. Годинава е единаесетта сезона за конзервација, реставрација, реконструкција и археолошки доистражувања на римскиот театар. Со проектот пак, „Археолошки доистражувања и конзервација на архитектонски делови на Епископската базилика“ раководи д-р Силвана Блажевска. Како …

Continue Reading