Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

usje_76575675
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK

(28.06.2024 – 04.07.2024)Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

* Ротирна печка 4 е исклучена на 03.07.2024 поради планирани активности

***

  • Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ  се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO2 и NOx), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

  • Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

  • Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM10 честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM10 честички)  во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

  • Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

  • Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ  поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

  • Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

 

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес.

Контакт e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
OK