ЕВН – Известување за планирани прекини 23.02.2018


Екипи на ЕВН Македонија, на  23.02.2018 год. поради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа, поради што без снабдување со електрична енергија ќе останат населените места на следните локации: • КЕЦ Кавадарци – во период од 08:30 – 09:30 – без електрична енергија ќе останат село Пепелиште.
 • КЕЦ Тетово – во период од 11:00 – 13:00 –  без електрична енергија ќе останат населба Циглана, населба Дреновец, с.Порој, ХЕЦ Брза Вода, с.Ѓермо, Стара Млекара, Сувафикс, Млин Порој, Златно Зрно, Микели,Нерапласт, Макпетрол Силоси, ул.Фуштанска, дел од ул.Љ.Б.Пиш,ТС Гранит,ТС Бетон
 • КЕЦ Скопје Ѓорче Петров – во период од 11:30 – 14:30 – без електрична енергија ќе остане Скопје-Карпош: ул.1687 во с. Бардовци
 • КЕЦ Скопје Аеродром– во период од 11:00 – 12:00 – без електрична енергија ќе остане Скопје-Центар: дел од ул.50-та Дивизија, дел од ул.Јордан Мијалков
 • КЕЦ Гостивар– во период од 09:30 ч – 15:30 ч без електрична енергија ќе останат Беловиште: област Лопушник
 • КЕЦ Кратово – во период од 11:00 ч – 13:30 ч без електрична енергија ќе остане Крива Паланка: ул.Калин Камен, 8-ми Октомври, м.в.Саат
 • КЕЦ Куманово – во период од 08:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане дел с.Младо Нагоричино весто викано Зебарњак
 • КЕЦ Штип – во период од 12:50 ч – 13:40 ч без електрична енергија ќе остане с.Ерџелија, Мустафино, Буриловци, Стануловци,  Балкан Грин Хаус, Краварска фарма Ерџелија, Горан Прци, Т мобиле Ерџелија
 • КЕЦ Штип – во период од 09:00 ч – 14:30 ч без електрична енергија ќе остане нас.Баби, ул.Кирил Пејчиновиќ
 • КЕЦ Штип – во период од 09:35 ч – 11:30 ч без електрична енергија ќе остане Свети Николе: Жел.станица Овче Поле и Ладилник
 • КЕЦ Штип – во период од 10:55 ч – 12:50 ч без електрична енергија ќе остане Свети Николе: Оранжерии Овче Поле и околината, с.Амзабегово, Оранжериите, Авиопункт, Опитно поле на универзитетот, Магро и Пескара
 • КЕЦ Прилеп – во период од 10:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане с.Крушевица, с.Дуње, с.Пештани, с.Кален, с.Чаниште
 • КЕЦ Прилеп – во период од 12:00 ч – 14:00 ч без електрична енергија ќе остане с.Воѓани, с.Врбоец, с.Бучин, с. Св.Митрани
 • КЕЦ Прилеп – во период од 10:00 ч – 12:00 ч без електрична енергија ќе остане Дел од с.Кривогаштани на излез кон Крушево
 • КЕЦ Делчево – во период од 10:00 ч – 14:30 ч без електрична енергија ќе остане дел од ул Кирил и Методиј
 • КЕЦ Делчево – во период од 13:00 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане населба Стрелиште, ул.Иван Милутиновиќ и дел од М.Тито(Таушанско Маало), спортско рекреативен центар Голак, ул.Острец, Плачковица, Илинденска и Влаинска, с. Чифлик
 • КЕЦ Делчево – во период од 10:30 ч – 11:30 ч без електрична енергија ќе остане делови од с. Луковица, делови од с. Тодоровци
 • КЕЦ Велес – во период од 09:30 ч – 13:30 ч без електрична енергија ќе остане Крали Марко
 • КЕЦ Велес – во период од 90:30 ч – 13:30 ч без електрична енергија ќе остане 8ми Март, Христо Татарчев
 • КЕЦ Гевгелија – во период од 08:30 ч – 15:00 ч без електрична енергија ќе остане ул. Моински пат, сите стопански и нестопански корисници од Гевгелија кој се напојуват од ТС.Гетекс на извод Моински Пат, *од 08.30 до 10.00 – конфекцијата Гетекс заради интервенција на водот
 • КЕЦ Тетово – во период од 09:00 ч – 11:00 ч без електрична енергија ќе остане Погон Згими, Погон Микели, Млекара Алпи, Рофикс, Ренова, с.Џепчиште, с.Сетоле, с.Једоарце, с.Отуње, дел од с.Непроштено
 • КЕЦ Струга – во период од 09:00 ч – 11:00 ч без електрична енергија ќе остане Дебар: од 07:00 до 19:00 часот – селата Могорче, Белешница, Осој, Гари, Лазарополе, Тресонче, Росоки и Селце, компаниите ДЕСТАН од Могорче и склад за градежни материјали кај Бошков мост, од 07:00 до 09:00 часот и од 17:00 до 19:00 -целиот Долно рекански крај од Општината Маврово Ростуша, и тоа: селата Ростуше, Велебрдо, Требиште, Битуше, Жировница, Видуше, Скудриње, Аџиевци, Присојница, Могорче, Белешница, Осој, Гари, Лазарополе, Тресонче, Росоки и Селце, како и манастирот Св.Јован Бигорски, бензиска пумпа Макпетрол Бигорски, компаниите МЛ Гари, Еуро Едил Скудриње, Каплан Скудриње, МЗТ Запчаници Каплан, мали хидроелектрани МХЕ ППС Хидро Јанче и МХЕ Тресонче, пекара Черкез, Еуро Блок Скудриње и други помали локални маркети и кафетерии.