Соопштение од М-НАВ АД Скопје за објавениот конечен извештај од Државниот завод за ревизија


Соопштение од М-НАВ АД Скопје за објавениот конечен извештај од Државниот завод за ревизија - МИА

27 мај 2020Соопштение за јавност

Во врска со последните натписи објавени во неколку електронски медиуми поврзани со објавениот Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност на М-НАВ АД Скопје би сакале да Ве известиме за следното:

· По претходно спроведена постапка за долгорочно задолжување кај меѓународна финансиска институција, истата спроведена во координација со Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски, М-НАВ АД Скопје на 24.09.2013 година потпиша Договор за заем со ЕБОР за финансирање на “Проектот за модернизација на М-НАВ/ Надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација – втора фаза“ без обезбедување со државна гаранција, во износ од 11.150.000,00 ЕУР кој воедно е четврта кредитна линија склучена со ЕБОР, при што сите постапки и процедури за набавка се спроведуваат согласно Политиките и правилата за набавка на ЕБОР (EBRD Procurement Policies and Rules).

Со Договорот за заем од 2013 г. се опфатени повеќе проектни компоненти за набавка на комуникациски системи, радарска и метео опрема, а како примарна компонента е набавка, инсталирање и тестирање на АТМ Систем вклучувајќи и техничко-оперативна сала за истиот.

До 2017 година наведените проекти требало да бидат реализирани, но истите не биле реализирани и каматите на повлечените средства од ЕБОР до тој период изнесувале 243.000,00 ЕУР. По доаѓањето на новиот менаџмент во август 2017 година, извршена е ревизија на проектите при која се констатирани сериозни пропусти посебно во делот на поставување на стратешка инфраструктура на приватно земјиште – радар, за кое поради месечна закупнина од 500 евра во период од 20 години требало да се издвојат на приватно лице со што би се оштетил буџетот на М-НАВ АД Скопје во вкупен износ од 120.000 евра и да се потпише договор за отпочнување на градба на нова сала и нов АТМ систем на се уште не е обезбедено легализирано земјиште со АУП и дозвола за градба.