Раст на извозот за 26,5 проценти во првите шест месеци


Извозот на стоки од Македонија во првите шест месеци од годината бележи раст од 26,5 проценти. Според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на извезената стока за периодот јануари-јуни 2018 година изнесува 3.323.298 илјади американски долари.


 

Вредноста на увезената стока во првото полугодие изнесува 4.441.172 илјади американски долари и бележи раст од 24 проценти.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – јуни 2018 година, е 1.117.874 илјади американски долари. Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – јуни 2018 година, изнесува 74.9 проценти.

Најмногу се извезувало катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетови на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, делови на седишта и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица.

Во увозот  најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.