Проверете дали ќе има прекини на електрична енергија кај вас – ЕВН


Екипите на ЕВН Македонија ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени подолу. ЕВН Македонија известува дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата:

Планирани прекини
Почеток Краj КЕЦ Адреса
2018-03-20 08:00 2018-03-20 16:00 Кичево с.Долни Добреноец, с.Горни Добреноец, с.Јаорец, Добреноец репетитор и ХХП Добреноец
2018-03-20 08:00 2018-03-20 09:00 Куманово дел од ул.Димитар Влахов
2018-03-20 09:00 2018-03-20 16:00 Струмица Рудник Огражден, Предавател ОНЕ-ВИП, Предавател МОБИМАК, Предаватели МВР. Краток прекин ќе има село Дрвош.
2018-03-20 09:00 2018-03-20 14:00 Скопје Аеродром дел од ул. Милан Мијалковиќ
2018-03-20 09:00 2018-03-20 13:00 Кавадарци ул.Пиринска, 9-та бригада, Единство, Баташка, Пролетерска, Јане Сандански
2018-03-20 10:00 2018-03-20 14:30 Кочани с. Рајчани, с. Пантелеј
2018-03-20 10:00 2018-03-20 11:00 Струга ДЕБАР – влез на Дебар ул. Вељко Влаховиќ
2018-03-20 09:00 2018-03-20 13:00 Охрид дел од ул.Железничка
2018-03-20 10:00 2018-03-20 14:30 Делчево дел од ул Иво Лола Рибар
2018-03-20 09:00 2018-03-20 12:00 Скопје Аеродром ул.Банско бр.3