ЕВН Македонија – планирани прекини на 07.06.2018


Екипите на ЕВН Македонија ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во табелата во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата во прилог.

Планирани прекини
Почеток Краj КЕЦ Адреса
2018-06-07 09:30 2018-06-07 15:30 Кочани с.Нивичани, с.Пантелеј, с.Рајчани
2018-06-07 09:00 2018-06-07 15:00 Гевгелија Валандово: помеѓу улиците 6 Ноември, М.Пијаде, 8март и Првомајска (Стопанска банка, Тутунска банка)
2018-06-07 09:00 2018-06-07 14:00 Скопје Аеродром Горно Соње:дел од ул. 2
2018-06-07 09:30 2018-06-07 12:00 Кочани с.Мородвис
2018-06-07 09:30 2018-06-07 14:30 Делчево дел од улиците Никола Карев и Даме Груев.
2018-06-07 08:30 2018-06-07 14:00 Охрид ул.Дејан Војвода
2018-06-07 06:00 2018-06-07 07:30 Охрид Ресторан „Панорама“, ул.Живко Чинго, ОЕМУЦ Св.Наум Охридски
2018-06-07 08:30 2018-06-07 11:00 Кратово Крива Паланка: с.Дурачка Река, МХЕ Станечка река 1, с.Станци, с.Кошари, м.в.Маневци, МХЕ Калин Камен 2, с.Бела Вода, МХЕ Станечка река 2, МХЕ Калин Камен 1, с.Б’с, с.Дренак
2018-06-07 08:30 2018-06-07 14:30 Струмица Добрејци: домаќинствата кои се наоѓаат на левата страна од каналот
2018-06-07 09:00 2018-06-07 12:00 Кичево околина на Печатинца Нова, Печатица Стара, Годел, Пречистителна Станица, Бродчанка, Лозје и ЕМО
2018-06-07 13:05 2018-06-07 14:00 Охрид Околина на Краварник, Бензиска станица Петрол, ком. Кланица, дел од ул.бул.Туристичка зграда Ремис (ЗонаЗапад) до Лукоил и БС Лукоил
2018-06-07 11:00 2018-06-07 12:00 Делчево Дел од село Владимирово
2018-06-07 11:00 2018-06-07 13:00 Гостивар Добри дол: област од центар-џамија кон поле
2018-06-07 11:00 2018-06-07 13:30 Велес од трафостаница накај Велес, Потрошувачите во место викано Трпезица, изводот
2018-06-07 08:00 2018-06-07 17:00 Кавадарци *од 08:00 до 17:00 часот: Брушани, Кошани, Бегниште, Дабниште и Ресава


 

*прекини од еден час помеѓу 08:00 и 09:00 и 16:00 и 17:00 часот: Возарци, Дреново, Фариш, Раец, Шешково

2018-06-07 08:30 2018-06-07 15:30 Скопје Ѓорче Петров Скопје-Сарај: Национален парк Јасен и с.Матка, Караула Чашка, с.Кондово, Кучково и Грачани, Викенд нас.Веле поле, с.Рашче, Копаница и Бојане, дел од нас.Стопански двор, Ресторан и Репетитор с.Матка, с.Радуша, Дворце и Орашје, с.Долно и Горно Свиларе.
2018-06-07 09:00 2018-06-07 15:00 Куманово с. Табановце, Сопот, Воиновиќ и каменолом Сопот
2018-06-07 08:05 2018-06-07 15:30 Кратово с.Луково, м.в.Табачка маала, ул.Планинска, Филтер станица за вода, с.Близанци, м.в.Бојаџиско маало
2018-06-07 09:30 2018-06-07 15:00 Тетово ул. Охридска, дел од ул. Благоја Тоска, покрај Средното Текстилно училиште, ул. Браќа Миладинови
2018-06-07 08:00 2018-06-07 15:00 Битола дел од ул.Мукос со околните стопански и нестопански објекти.
2018-06-07 05:00 2018-06-07 06:00 Штип Адиент, Техникал Текстајлс, Кондево, ДООЕЛ Брилијант, Јагјемезлер, ЕАМ ДОО,Лорд,Принцези, Пави Транс, Жикол
2018-06-07 10:00 2018-06-07 17:00 Охрид Ресен: с.Долно Дупени
2018-06-07 10:00 2018-06-07 14:00 Делчево Берово: дел од ул:М.Тито, Неретва и Струмички Пат
2018-06-07 12:00 2018-06-07 16:00 Кичево Македонски Брод: с.Дреново
2018-06-07 12:00 2018-06-07 13:00 Делчево Дел од населба Стрелиште