ЕВН: Без снабдување ќе останат населените местаript>

Екипите на ЕВН Македонија ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во табелата во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата во прилог.


 

 

Планирани прекини  
Почеток Краj КЕЦ Адреса
2018-04-10 08:00 2018-04-10 10:00 Штип ЛАКАВИЦА: дел од Лакавичкиот регион, Асфалтна база, ресторан Слон, ТМ, Коле Транс, с.Лакавица, Лесковица, Драгоево, Пиперово и др, Серта репетитори и ловиште
2018-04-10 08:00 2018-04-10 10:00 Штип Долани, Текома, Неметали, с.Љуботен, Балталија и др.
2018-04-10 09:30 2018-04-10 15:00 Гостивар БЕЛОВИШТЕ:област кај црква
2018-04-10 10:00 2018-04-10 14:30 Кратово Крива Паланка: нас.Белеево, нас.Цонев Рид
2018-04-10 10:00 2018-04-10 15:00 Прилеп с.Чепигово
2018-04-10 10:00 2018-04-10 15:00 Прилеп дел од село Дебреште
2018-04-10 08:00 2018-04-10 11:15 Тетово Објекти помеѓу REM MALL и ул.„Борис Кидрич“
2018-04-10 09:00 2018-04-10 11:00 Скопје Ѓорче Петров стопански објект „Кадис“ во Т.Ц „Олимпико“
2018-04-10 11:00 2018-04-10 15:00 Прилеп с.Старавина,с.Зовиќ,с.Будимирци,с.Градешница
2018-04-10 09:00 2018-04-10 15:30 Прилеп м.в. Три Багреми – Дебој
2018-04-10 12:00 2018-04-10 14:30 Штип ул.Митко Недев, нас.Сењак 4
2018-04-10 09:30 2018-04-10 11:30 Штип нас.Дузлак, ул.Скопска
2018-04-10 09:30 2018-04-10 13:30 Штип С.ЉУБОТЕН