Еве каде ќе работи ЕВН Македонијаript>

Екипите на ЕВН Македонија ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во табелата. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енерија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата во прилог.

Планирани прекини
Почеток Краj КЕЦ Адреса
2018-04-02 09:00 2018-04-02 16:00 Тетово дел од населба Дреноец
2018-04-02 09:00 2018-04-02 13:00 12 Охрид РЕСЕ- дел од ул. Христо Герасовски
2018-04-01 08:00 2018-04-01 14:00 Штип СВЕТИ НИКОЛЕ – корисниците АД Мода, Камотекс, База на Гранит кај Мода, конфекција Бошковски, Станички пат
2018-04-02 09:45 2018-04-02 15:30 Охрид РЕСЕН – с. Горно Дупени, с. Евла
2018-04-02 10:00 2018-04-02 15:00 Гевгелија  село Ума
2018-04-02 13:00 2018-04-02 15:00 Струга село Дабовјани
2018-04-02 10:00 2018-04-02 15:30 Струга прв прекин – од 10:00 до 12:00 часот – селата Шум, Заграчани и Вишни, како и мали хидроелектрани Горно Белички Извори 1 и 2, предавател Радио Плеј и Радио Рапи, без напојување – од 10:00 до 15:30 часот – делот на село Загарачани кај школото и во центарот,  без напојување втор прекин – од 15:00 до 15:30 часот – селата Шум, Заграчани и Вишни, како и мали хидроелектрани Горно Белички Извори 1 и 2, предавател Радио Плеј и Радио Рапи
2018-04-02 14:00 2018-04-02 15:30 Охрид ЉУБОЈНО дел
2018-04-02 09:30 2018-04-02 15:30 Прилеп дел од село Житоше
2018-04-02 08:30 2018-04-02 12:30 Струмица цело село Вељуса и цело село Седларци
2018-04-02 13:00 2018-04-02 14:30 Охрид дел од Езерани
2018-04-02 09:00 2018-04-02 14:00 Гостивар индустриски објекти покрај автопат Гостивар-Тетово
2018-04-02 09:00 2018-04-02 15:00 Скопје Ѓорче Петров с. Сарај, дел од ул. 6
2018-04-02 08:00 2018-04-02 15:30 Скопје Аеродром дел од ул. Антон Панов, дел од ул. Ѓорѓи Абаџиев, дел од ул. Славе Деловски, дел од ул. Кумровец, дел од ул. Алберт Швајцер, дел од ул. Боро Петрушевски, дел од ул. Васил Левски, дел од ул. Владимир Назор, дел од ул. Елисие Поповски Марко
2018-04-02 09:00 2018-04-02 15:00 Тетово с.Долно Седларце (делот кај школото)