Пробација – преку ресоцијализација до намалување на затворската популација


Пробациските работи и алтернативните мерки имаат функција на ресоцијализација и намалување на затворската популација. Република Македонија од 2016 година има нов Закон за пробација, со кој се предвидува отворање пробациски канцеларии во 11 града со 90 пробациски службеници, додека од тоа моментално функционира само Канцеларијата за пробациски работи во Скопје, каде што има само тројца вработени.Досега Законот за пробација е искористен само во шест случаи, од кои пет во 2017 година и само еден во 2018 година. Сите за условен отпуст и ниту еден за општокорисна работа или куќен затвор.

Истовремено во најголемиот затвор во Македонија „Идризово“ со капацитет од 800 затвореници, според официјалните статистики во 2017 година казна издржувале 1.850 осуденици. Во останатите затвори низ државата бројката на затворници се движела околу 2.900, додека четири илјади осудени лица чекаат да влезат во затвор. Македонија, според податоците на Советот на Европа, е трета земја по пренатрупаност на затворите со 123 пратеници на 100 слободни места.

Пробација со една канцеларија и тројца пробациски службеници

Пробациските работи според закон ги извршуваат пробациски службеници од Управата за извршување на санкциите врз основа на барање или одлука на суд, а врз основа на претходна согласност на лицето спрема кое се однесуваат. Наместо досегашни искуства од примената на Законот за пробација и алтернативните казни со цел ресоцијализација на осудениците преку општокорисна работа, пробациските службеници Драган Нешкоски и Васил Димовски од Канцеларијата за пробациски работи во Скопје кажуваат дека конкретно пробацијата не функционира и дека е рано да се зборува за бенефиции.

– Законот за пробација е донесен во 2015, стапил во сила во 2016 година и фактички оттогаш досега е направено само тоа. Пробацијата не функционира. Од стапувањето во сила на законот се шест случаи, за 2017 година сме имале само пет случаи, а за 2018 година еден случај, вели Димовски.

Конкрентно сите судски решенија, посочува Димовски, се донесени и се однесуваат на условниот отпуст, додека во согласност со Законот за пробација е предвидено спроведување на алтернативните мерки, и тоа условен отпуст, условен отпуст со заштитен надзор, општокорисна работа, куќен затвор и парична казна, но која не влегува тука.