Амбасада на Руската Федерација: Првата дисертациjа за македонскиот jазик


Првата дисертациjа за македонскиот jазик jа одбранил пред 130 години рускиот професор Леонард Готхолф Мазинг во еден од наjстарите руски универзитети – Дорпатскиот универзитет