Повеќето реки над јануарскиот просек


– Нивоата на повеќето реки во земјава се над просекот за јануари, но дел се со пониски водостои, покажуваат денешните хидролошки мерења.Лепенец кај Скопје покажува двојно намалување на нивото, додека Бабуба кај Богомила е речиси двојно покачена.

Според УХМР, водостојот на Преспанското езеро за 34 сантиметри го има надминато апсолутниот минимум.