Менаџирајте успешно со вашите обврски


Навремениот, точниот и целосниот увид во сопствените обврски за физички и правни лица допринесува да имате моќ со менаџирањето на истите за да спречите да станат нефункционални, да Ви ја блокираат сметката или да Ве тужат за некој долг. Вистинските алатки за тоа се Сопствениот извештај за физички и правни лица и Корпоративниот-бонитетен извештај за правни субјекти. Овие услуги можете да ги добиете преку Македонско кредитно биро, како единствена институција која нуди услуги од ваков тип.


 

Сопствен извештај е документ кој се изготвува на лично барање на нарачателот, односно физичкото или правното лице, кое сака да ја провери сопствената задолженост. Сопствениот извештај нуди целосен увид во сите обврски. Обезбедува брз и лесен увид во сопствениот статус на долговите и подмирувањето на истите со што преку унапредување на својата лична евиденција, може да се спречи евентуално презадолжување, а со тоа и избегнување на дополнителни трошоци.

Извештајот е единствен на пазарот што содржи податоци за задолженост и редовност во исполнување на обврските, и тоа: обврски по основ на кредити, жирантства, гаранции, акредитиви, заеми, платежни картички, лимити на трансакциски сметки, финансиски лизинг, осигурување, обврски по основ на даноци, телекомуникациски услуги, услуги од областа на енергетиката, комунални давачки, такси, придонеси, како и обврски по основ на користење на други услуги.

Една од клучните работи за правните лица во деловниот свет е донесувањето на правилни и сигурни бизнис одлуки кои што ќе донесат позитивни резултати за компанијата. Корпоративниотбонитетен извештај e единствениот кој ќе им го овозможи тоа на правните субјекти. Овој извештај покрај податоци за задолженост и редовност во подмирување на обврските, содржи и индикатор за финансиската стабилност на правниот субјект, податоци за блокада на трансакциска сметка во реално време кои се добиваат од Единствениот регистар на трансакциски сметки, тековни состојби на правни субјекти и комплетни завршни сметки на субјектите за последните три години, во кои детално се прикажани билансот на состојба, билансот на успех и извештајот за готовински тек.

За повеќе информации за услугите на МКБ можете да ја посетите официјалната веб страна https://mkb.mk/.