Интервју со Една Караџа, проект менаџер на SEED+ во секретаријатот на CEFTA


SEED+ во пракса ќе значи дополнително намалување на времето на чекање на премините, поедноставени процедури за инспекција, намалени формалности и помали трошоци

На состанок во Будва Секретаријат на ЦЕФТА го претстави SEED + надградена верзија на Електронската размена на податоци кој ги подобрин трговските текови и ги поврза електронски Царинските служби на ЦЕФТА потписничките. SEED + дополнително ќе ја зголеми ефикасноста на трговските текови и ќе ги поедностави процедурите. По тој повод разговаравме со Една Караџа, проект менаџер на проектот SEED +.

  1.  Што е SEED и која е неговото значење за ЦЕФТА регионот?

 

SEED е кратенка од Systematic Electronic Exchange of Data и е платформа за размена на податоци меѓу царинските органи во ЦЕФТА WB6. Обезбедува систематска електронска размена на информации пред пристигнување на сите BCP/CCP на WB6, функции за усогласување на податоци и алармирање за сите видови процедури: извоз / транзит / увоз, поедноставени процедури, TIR/ATA карнети, како и празни камиони. Ваквата редовна и систематска размена на податоци меѓу сите членки на ЦЕФТА го подобрува текот на стоките, ја олеснувањето трговијата и регионалната економска интеграција.

  1. Како течеше имплементацијата на SEED во различните земји, предизвиците кои се надминуваа, научените лекции?

Досега, SEED беше имплементиран за поддршка на размена на податоци меѓу царинските органи и известувањето за пристигнување функционира на начин што кога се врши извозно царинење во извозната царинска управа, договорениот сет на податоци од тој извозен/транзитен документ автоматски се извлекува и испраќа на соседната царинска управа. Следствено, сите релевантни царински управи во соседната држава имаат информации за пратката најмалку неколку часа пред стоката да пристигне на премините. Ова предвидува соседната царинска управа да има доволно време да направи соодветна анализа на ризикот. Надоврзувајќи се на ова, сега го прошируваме системот за да вклучиме други агенции вклучени во царинењето на стоки.

  1. Кои се придобивките од SEED за царинските управи, компаниите и економиите воопшто?

На пример, во 2020 година, платформата SEED беше искористена за операционализирање на иницијативата „Зелени коридори/ленти“ со забрзување на процесот на царинење на стоките од итна потреба, со оглед на пандемијата COVID-19 со испраќање на информации пред пристигнување на пратките однапред до сите агенции (царински, фитосанитарни, ветеринарни и прехранбени инспекции) вклучени во царинењето на стоката, за да можат агенциите да се подготват и на тие пратки да им се даде приоритетен премин.

Лансирањето на „Зелените коридори“ се покажа како еден од најуспешните примери на регионална соработка, кој успева да ги зачува трговските текови, не само заради економските придобивки, туку и заради ефикасна борба против пандемијата.

  1. Кои се очекувањата од SEED+?

Го прошируваме SEED за размена на податоци за поддршка на регионалното управување со царинскиот ризик и за имплементација на CEFTA TRACES NT, изградена на изворниот код на ЕУ TRACES NT обезбеден од DG SANTE за поддршка на генерирање и обработка на фитосанитарни, ветеринарни и фармацевтски сертификати и документи за влез во членките на ЦЕФТА во согласност со законодавството на ЕУ и практиките на земјите-членки на ЕУ, и поврзаните податоци, информации и документи за споделување и размена, како и за изградба на брза размена на информации за неусогласени пратки за животни и стоки (безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика слична на EU RASFF, EUROPHYT и ADIS) со што се олеснува управувањето со ризикот на одбиените пратки. Сето ова дополнително ќе го намали времето на чекање на премините, ќе ги поедностави инспекциските процедури, ќе ги намали формалностите и ќе ги намали трговските трошоци за операторите.